Sådan gør Mach01.com

Timepris kr. 595,- excl. moms for alle!

Forretning- og leveringsbetingelser for Mach01.com

 

Almindelig del:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af produkter fra Mach01.com.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre ændringer skriftligt og udtrykkeligt er godkendt af Mach01.com.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.

Medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet er dette gældende 8 dage fra tilbudsdatoen.

Ordreafgivelse fra kunder følges op af skriftlig henvendelse med henvisning til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, før en aftale er endeligt indgået.

Alle korrekturer skal returneres til/modtages af Mach01.com, i skriftlig stand via e-mail, som en del af aftalen. Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som sker telefonisk, sker på kundens ansvar.

 

2. Pris.

Alle priser er excl. moms.

Mach01.com forbeholder sig ret til ved ændringer i offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering, at forhøje produktets pris tilsvarende.

Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrektur, prøvetryk, m.m. sker for kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kan ændres i takt med kursændringen indtil betaling finder sted. Mach01.com er berettiget til at kræve særskilt betaling for arbejde, der på løber som følge af mangler ved grundmateriale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivelse/accept, overarbejde eller andre foranstaltninger, som efterfølgende er aftalt.

Alle priser er beregnet for levering på Mach01.coms adresse i Randers. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris.

 

3. Betaling.

Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse er sidste rettidige betalingsdag 8 dage efter fakturadatoen.

Betalingen er netto kontant.

Sker betaling efter sidste rettidige betalingsdato, kan kunden afkræves morarente med 10% p.a. over den til enhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoen at regne.

Ved manglende betaling overgives kundedata og fakturaforhold til ekstern samarbejdspartner, der efterfølgende vil stå for indkrævning af manglende betaling, og i sidste ende køre inkassosag.

 

4. Levering.

Levering finder sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Mach01.coms arbejde er færdigt. Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I så fald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.

Forsinkelse er kun væsentlig, såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter påkrav.

Medmindre andet er aftalt er produktet leveret, når det er klar til afhentning fra Mach01.com.

 

5. Hvem har risikoen for hændelige skader.

Risikoen overgår til kunden ved produktets levering. Er det aftalt produktet skal forsendes overgår risikoen fortsat til kunden fra afsendelsestidspunktet - også selv om der måtte blive leveret fragtfrit.

Opbevaring/oplagring af produkter hos mach01.com, efter kundens ønske, sker på kundens risiko. Mach01.com er forpligtet til på kunden anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.

 

6. Mangler.

Mach01.com har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Mach01.com er berettiget til at levere kvanta, der afviger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.

Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommet kunden i hænde, er denne pligtig straks at undersøge denne. Fejl som opdages ved denne undersøgelse, skal skriftligt meddeles Mach01.com straks. Fejl eller mangler som først på et senere tidspunkt kan erfares, skal ligeledes meddeles Mach01.com straks efter konstateringen. Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan Mach01.com ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.

Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende. Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at Mach01.com foretager afhjælpning. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Mach01.com ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.

 

7. Fordringshavermora.

Afhenter kunden ikke produktet til aftalt tid opbevares produktet hos Mach01.com på kundens regning og risiko. Mach01.com er berettiget til at sælge produktet til anden side, hvor der er marked for produktet og til at lade salgssummen anvende til modregning i lagerleje, andre omkostninger og tabt fortjeneste.

 

8. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar.

Mach01.com skitse, layout, rentegning, tekstforslag og lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhører Mach01.com og må ikke uden Mach01.com’s godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad Mach01.com har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks. stanse-og prægeværktøj er Mach01.coms ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Materialer anvendt til fremstillingen opbevares kun efter aftale herom, dog højst 3 år. Materiale leveret af kunden er kundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftlig begæring fremsendes inden 1 måned efter produktets levering. Bortkommet materiale erstattes ikke.

Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Mach01.com intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.

Force majeure er: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeuresituationer.

Mach01.coms erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger DKK 250.000,00.

Mach01.com påtager sig intet ansvar for, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres til brug for produktionen af produktet.

Kommer Mach01.com til at krænke tredjemands rettigheder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet, kan der søge regres hos kunden for ethvert økonomisk krav, der i den anledning opstår. Mach01.com kan ligeledes gøre regres gældende, hvis produktet er i strid med offentlige bestemmelser.

 

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).

Mach01.com er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Mach01.com eller andre, som Mach01.com har ansvaret for.

I intet tilfælde er Mach01.com ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Mach01.com og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade eller et tab, som påstås forårsaget af produktet.

 

9. Diverse.

Mach01.com er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

 

10. Værneting og lovvalg.

Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra Mach01.com virksomhed udøves.

Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist

 

11. Email markedsføring.

Markedsføringsøjemed; som kunde hos Mach01.com kan din e-mailadresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

Part; din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra Mach01.com.

Interval og relevans; du modtager kun information fra Mach01.com omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

Afmelding og spørgsmål; du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at bruge afmeldingsfunktionen i det tilsendte eller ved at skrive til info@mach01.com.

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til info@mach01.com

Persondata- og cookiepolitik

Læs alt om GDPR og cookies på mach01.com her»